FIRMA IN SEDEŽ ZADRUGE

Firma zadruge je: Koroška kmetijsko – gozdarska zadruga, z.b.o..

Skrajšana firma se glasi: KKGZ, z.b.o..

Sedež zadruge:
Celjska cesta 118,
2380 Slovenj Gradec.

Organi Koroške zadruge so:

 • OBČNI ZBOR KKGZ
  Najvišji organ zadruge je občni zbor KKGZ, ki je organiziran kot predstavniški občni zbor in šteje 60 delegatov.
 • UPRAVNI ODBOR KKGZ
  Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in skupaj s predsednikom, šteje 9 članov.
 • PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA KKGZ
  Predsednik upravnega odbora KKGZ je hkrati tudi predsednik Koroške zadruge.
 • NADZORNI ODBOR
  Nadzorni odbor nadzira celotno poslovanje zadruge.
 • DIREKTOR


Direktor vodi poslovanje zadruge in jo tudi zastopa.

Predsednik Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o.:


g. Praznik Ivan

Zadrugo predstavlja predsednik zadruge.

Podpredsednik zadruge:


g. Koprivnikar Stane

V primeru zadržanosti predsednika zadruge, predstavlja zadrugo podpredsednik zadruge.

Člani upravnega odbora KKGZ so:

 • g. Praznik Ivan, predsednik
 • g. Zapečnik Aleš - tudi predsednik Področne zadruge Vuzenica-Ožbalt
 • g. Kobold Božo - tudi predsednik Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec
 • g. Koprivnikar Stanislav
 • g. Pačnik Boris
 • g. Skrivarnik Matej
 • g. Rotovnik Hinko - tudi predsednik Področne zadruge Dravograd
 • g. Gorenšek Matej - tudi predsednik Področne zadruge Prevalje
 • g. Štajner Marijan.

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge.

Člani nadzornega odbora so:

 • g. mag. Pratnekar Jožef, predsednik
 • g. Krevh Matjaž
 • ga. Mirkac Mija
 • g. Kanop Branko.

Nadzorni odbor nadzira poslovanje zadruge.

Direktorica KKGZ z.b.o. je:

 • ga. Ramšak Danica.

  Zadrugo zastopa direktor zadruge brez omejitev. V odsotnosti direktorja zastopa zadrugo njegov namestnik. Poleg direktorja so za zastopanje zadruge pooblaščeni še:
 • vodja komerciale, g. Marko Petrič
 • vodja odkupa in namestnica direktorice, ga. Gerold Anemarija
 • vodja pravno kadr. in splošn. služb, ga. Vajde Renata, vsak v mejah poslov, ki jih opravlja.

Notranja organiziranost zadruge:

Organizacijski deli zadruge so področne zadruge in sicer:

 • Področna zadruga Ledina Slovenj Gradec
 • Področna zadruga Prevalje
 • Področna zadruga Vuzenica - Ožbolt
 • Področna zadruga Dravograd.

Vsaka področna zadruga ima naslednje organe:

 • OBČNI ZBOR PODROČNE ZADRUGE
  Občni zbor vsake področne zadruge sestavljajo vsi njeni člani.

 • UPRAVNI ODBOR PODROČNE ZADRUGE IN PREDSEDNIK PZ

  Člani upravnega odbora PZ Ledina Slovenj Gradec so:
  • g. Kobold Božo, predsednik UO in predsednik PZ
  • g. Večko Ivan, podpredsednik
  • g. Sovinc Marjan
  • g. Krevh Jože
  • g. Arbiter Bogomir
  • g. Mrak Leopold
  • g. Glasenčnik Janez
  • g. Prednik Ivan
  • g. Podmenik Peter.

   Vodja Področne zadruge Ledina Slovenj Gradec je g. Verčkovnik Ivo.


  Člani upravnega odbora PZ Prevalje so:

  • g. Gorenšek Matej, predsednik UO in predsednik PZ
  • g. Močilnik Marko
  • g. Kajžer Vinko
  • g. Vogel Ivan
  • g. Štriker Aleš
  • g. Hudopisk Jurij.

   Vodja Področne zadruge Prevalje je ga. Gostenčnik Zdenka.


  Člani upravnega odbora PZ Vuzenica – Ožbalt so:

  • g. Zapečnik Aleš, predsednik UO in predsednik PZ
  • g. Hedl Jože, podpredsednik
  • g. Praznik Ivan
  • g. Kovač Božidar
  • ga. Stemlak Tanja
  • g. Krajnc Janez.

   Vodja Področne zadruge Vuzenica – Ožbalt je ga. Taljan Ana.


  Člani upravnega odbora PZ Dravograd so:

  • g. Rotovnik Hinko, predsednik UO in predsednik PZ
  • g. Kogelnik Marko, podpredsednik
  • g. Božič Roman
  • g. Konečnik Harald
  • ga. Srebnik Rozalija
  • g. Vernekar Peter.

   Vodja Področne zadruge Dravograd je g. Osojnik Janko.